Informacje ogólne

Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnika lub tablicy multimedialnej oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki.

Nabór zgłoszeń do edycji 2019/2020 trwa od 2. kwietnia do 15. maja 2019 r. do godz. 17:00 (poprzez formularz), do którego dołączyć trzeba krótki, maksymalnie 60-sekundowy filmik zapraszający MegaMisję do szkoły/świetlicy. W materiale filmowym należy uwzględnić: atrakcyjność (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie), obecność tematyki kompetencji cyfrowych i medialnych, świadczące o zrozumieniu idei programu MegaMisja oraz zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, wychowawca świetlicy, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły za zgodą jej dyrekcji. W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy 150 szkół, listę zwycięzców ogłosimy do 20. czerwca 2019 r. Wybrane szkoły rozpoczną udział w bezpłatnym programie we wrześniu 2019 roku.

Regulamin programu edukacyjnego MegaMisja

Pobierz regulamin

UWAGA: Ze względu na wydłużenie czasu rekrutacji do Programu nastąpiła zmiana regulaminu.
Pkt V. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
1.c) zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.
– Uczestnik – Lider przed wysłaniem zgłoszenia i filmu zobowiązany jest do pozyskania zgody Dyrektora szkoły na ewentualny udział w Programie. Zadba aby, szkoła posiadała stosowne zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób uwidocznionych w materiale filmowym, lub w przypadku dzieci, zgody ich przedstawicieli ustawowych w celu rekrutacji do Programu. Szkoła może skorzystać ze wzoru załączonego do Regulaminu (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zgłoszenia Uczestników rekrutacji przyjmowane są przez Organizatora od dnia 2. kwietnia 2019 r. do dnia 10. maja 2019 r. do godz. 23.59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

otrzymuje brzmienie:
1.c) zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.
– Uczestnik – Lider przed wysłaniem zgłoszenia i filmu zobowiązany jest do pozyskania zgody Dyrektora szkoły na ewentualny udział w Programie. Zadba aby, szkoła posiadała stosowne zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób uwidocznionych w materiale filmowym, lub w przypadku dzieci, zgody ich przedstawicieli ustawowych w celu rekrutacji do Programu. Szkoła może skorzystać ze wzoru załączonego do Regulaminu (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zgłoszenia Uczestników rekrutacji przyjmowane są przez Organizatora od dnia 2. kwietnia 2019 r. do dnia 15. maja 2019 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pkt VIII HARMONOGRAM PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU
1. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń szkół do Programu rozpocznie się dnia: 2. kwietnia 2019 r. i potrwa do dnia 10. maja 2019 do godz. 23:59.

otrzymuje brzmienie:
1. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń szkół do Programu rozpocznie się dnia: 2. kwietnia 2019 r. i potrwa do dnia 15. maja 2019 do godz. 17:00.

Regulamin programu edukacyjnego MegaMisja, edycja 2019/2020

I. ORGANIZATOR
Program społeczny MegaMisja (dalej zwany „Programem“) jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040.

II. BENEFICJENCI
Beneficjentami Programu są najmłodsi uczniowie z klas 1-3, szkół podstawowych, wychowawcy świetlic, nauczyciele oraz otoczenie szkolne.

III. CELE PROGRAMU
Cele Programu:
▪ budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych – poprzez zaangażowanie w wykonywanie wyzwań edukacyjnych,
▪ podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych wychowawców świetlic, nauczycieli, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do
prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych związanych z nowymi technologiami – poprzez dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy zajęć, aktualizowanych informacji i nagród na rzecz świetlicy, szkoły,
▪ rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej – poprzez wspólne wykonywanie wyzwań edukacyjnych i osiąganie wspólnych celów,
▪ budowanie społeczności wychowawców – poprzez animację ich aktywności oraz dostarczone przez Organizatora narzędzia i metody pracy,
▪ upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii – poprzez dostarczane przez Organizatora narzędzia i metody pracy,
▪ angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci objętych Programem poprzez dostęp do relacji z zajęć oraz narzędzi,
▪ doposażenie szkół oraz świetlic szkolnych w materiały edukacyjne (analogowe i multimedialne) – poprzez realizację zgrywalizowanych wyzwań edukacyjnych.

IV. UCZESTNICY
1. Uczestnikami Programu będą szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe, na terenie których działają świetlice, wychowawcy świetlic lub, nauczyciele klas 1-3. Dyrektor placówki wskazuje jedną osobę, która będzie pełnić rolę Lidera projektu MegaMisja na terenie szkoły. Zgłoszenia dokonuje Uczestnik – Lider, działający łącznie z jednym z następujących podmiotów i przez niego reprezentowany:
1) szkoła publiczna,
2) szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
2. W przypadku, gdy w danej szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic, Uczestnik-Lider ma możliwość stworzenia do 8 grup na profilu szkoły i wielokrotnego wykonywania zadań. Lider może zaprosić do współpracy przy realizacji Programu innych nauczycieli ze swojej szkoły. Obowiązkowe jest wykonanie min. 3 zadań w każdym z 10 obszarów kompetencji z min. jedną 8 osobową grupą główną (grupą, która zdobywa nagrody dla szkoły). Szczegółowy opis relacji z zajęć dotyczy grupy głównej.
3. Szkoła o danym NIPie może być zrekrutowana do udziału w Programie jeden raz. Oznacza to, iż szkoła, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji nie może startować w niej drugi raz.

V. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Organizator za pomocą środków masowego przekazu i Internetu przekaże materiały informacyjne dotyczące Programu do placówek oświaty na terenie całego kraju.
– Uczestnik – Lider zainteresowany udziałem w Programie bierze udział w rekrutacji.
– Uczestnik – Lider zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji wypełnia w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie programu , do którego dołącza max. 60 sekundowy film, poprzez który przekona Organizatora do wyboru szkoły, w której pracuje, do zakwalifikowania jej do udziału w Programie. Zadanie polega na zobrazowaniu hasła „Kompetencje cyfrowe i medialne są ważne, chcemy je zdobyć z MegaMisją”. Filmy oceniane są przez komisję powołaną przez Organizatora pod względem:
a) atrakcyjności przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
b) obecność tematyki kompetencji cyfrowych i medialnych, świadczące o zrozumieniu idei programu MegaMisja,
c) zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.
– Uczestnik – Lider przed wysłaniem zgłoszenia i filmu zobowiązany jest do pozyskania zgody Dyrektora szkoły na ewentualny udział w Programie. Zadba aby, szkoła posiadała stosowne zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób uwidocznionych w materiale filmowym, lub w przypadku dzieci, zgody ich przedstawicieli ustawowych w celu rekrutacji do Programu. Szkoła może skorzystać ze wzoru załączonego do Regulaminu (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zgłoszenia Uczestników rekrutacji przyjmowane są przez Organizatora od dnia 2. kwietnia 2019 r. do dnia 10. maja 2019 r. do godz. 23.59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.
– Potwierdzeniem przyjęcia przez Organizatora kompletnego zgłoszenia, będzie wysyłanie do każdego zgłaszającego mailem.
– Na kompletną dokumentację Wniosku, o której mowa w punkcie 3 działu V Regulaminu, składają się:
oznaczenie Uczestnika:
▪ dane szkoły: nazwa, rodzaj, typ i adres szkoły, NIP, REGON, pozostałe dane kontaktowe,
▪ dane Dyrektora szkoły: imię, nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, e-mail, numer telefonu,
▪ informacje o Uczestniku – Liderze (wychowawcy świetlicy, nauczycielu) upoważnionym do koordynowania programu MegaMisja na terenie szkoły: imię i nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, e-mail, numer telefonu.
informacje o zasobach:
▪ informacje o liczbie uczniów danej szkoły oraz o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy,
▪ informacje o liczbie pracujących w świetlicy wychowawców,
▪ informacje na temat wyposażenia świetlicy, szkoły,
▪ akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie woli udziału w Programie przez Dyrektora szkoły,
▪ dodanie max. 60 sekundowego filmu w formacie: .mov, .avi lub .mp4, zachęcającego do wyboru świetlicy, szkoły do udziału w Programie, wykonanego dowolną techniką i przy użyciu dowolnych narzędzi będącego odpowiedzią na filmowe zaproszenie Organizatora.
– Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego do udziału w Programie jest wypełnienie przez Uczestnika – Lidera w formie elektronicznej, we wskazanym przez Organizatora terminie, kompletnego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w 3. punkcie działu V Regulaminu.
– W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego – po wprowadzeniu danych Uczestnika-Lidera oraz danych Dyrektora szkoły, ale przed jego ostatecznym złożeniem – na adresy e-mailowe wprowadzone do zgłoszenia wysłany zostanie link umożliwiający wielokrotny powrót do formularza/edycję treści zgłoszenia.
– Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń rekrutacyjnych, Organizator wyłoni 150 szkół. W wyniku analizy zgłoszeń powstanie lista rezerwowa, z której – w przypadku wycofania się z Programu zakwalifikowanej szkoły – Organizator może zaprosić do udziału w Programie kolejną szkołę z listy rezerwowej.
– W przypadku, gdy wymogi formalne zgłoszeń spełni mniej niż 150 Uczestników, Organizator zastrzega, że do Programu zostaną przyjęci jedynie ci Uczestnicy, których Wnioski spełniają wymogi formalne. W takim przypadku zakładana przez Organizatora liczba Uczestników (150) ulegnie stosownemu zmniejszeniu do liczby złożonych zgłoszeń spełniających wymogi formalne.
11. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi drogą elektroniczną do 20. czerwca br. na adres mailowy Uczestnika – Lidera i Dyrektora szkoły podane w formularzu zgłoszeniowym.

VI. WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC, SZKOŁY

1.Świetlica szkolna, szkoła której Uczestnik – Lider chciałby przystąpić do udziału w Programie powinna dysponować co najmniej:
▪ komputerem z dostępem do internetu (lub/i wi-fi) oraz rzutnikiem/tablicą multimedialną (preferowane przeglądarki: Chrome wersja 39 i nowsze, Firefox 31 i nowsze, Internet Explorer 10 i nowsze; optymalna przepustowość powinna wynosić 6Mb/1 sek., minimalna – 2Mb/1 sek.)
▪ głośnikami
▪ wi-fi
2. Poprzez udział w Programie i realizację zaplanowanych działań Uczestnicy będą otrzymywali nagrody za swoją aktywność na rzecz szkoły, świetlicy. Łączna wartość nagród przekazanych szkole wynosi ok 2500 zł (nagrody dobywa jedynie grupa gówna):
▪ artykuły plastyczne,
▪ książki,
▪ audiobooki,
▪ tablety,
▪ gry planszowe,
▪ ew. zabawki i pomoce edukacyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanych nagród oraz łącznej ich wartości.
4. Organizator zapewni wsparcie merytoryczne oraz serwis gwarancyjny dostarczanego sprzętu multimedialnego, na warunkach zgodnych z polityką gwarancyjną producentów poszczególnych urządzeń.
5. Przekazanie Uczestnikowi na rzecz świetlic, szkół nagród o większej wartości materialnej odbywać się będzie na podstawie sporządzonych przez Organizatora Protokołów zdawczoodbiorczych, które Uczestnik odeśle na adres podany w Protokole w terminie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki.

VII. HARMONOGRAM PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU
1. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń szkół do Programu rozpocznie się dnia: 2. kwietnia 2019 r. i potrwa do dnia 10. maja 2019 do godz. 23:59.
2. W wyniku rekrutacji Organizator wyłoni 150 świetlic szkolnych, szkół. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od możliwości Organizatora i nie wymaga zmiany Regulaminu.
3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20 czerwca 2019 r. na stronie Programu: www.megamisja.pl, zaś Uczestnikom powiadomienia zostaną przekazane w formie wiadomości elektronicznej.
4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Uczestnik – Lider zakwalifikowany do udziału w Programie zostanie poproszony o uzupełnienie zgłoszenia o pisemny dokument potwierdzający zgodę Dyrektora na udział szkoły w Programie (skanem na adres: info@megamisja.pl.) Brak uzupełnienia zgłoszenia przynajmniej drogą emaliową we wskazanym przez Organizatora terminie, czyli do dnia 30 czerwca 2019 r. skutkować będzie nieprzyjęciem Uczestnika do udziału w Programie i uzupełnieniem listy zakwalifikowanych Uczestników kolejnym zgłoszeniem z listy rezerwowej.
5. Rozpoczęcie działań merytorycznych w Programie nastąpi dnia 2. września 2019 roku, kiedy Uczestnikom – Liderom na wskazane w formularzu adresy e-mail wysłane zostaną loginy i hasła rejestracyjne, umożliwiające zalogowanie się do portalu Programu MegaMisja. W przypadku zmiany Lidera przed rozpoczęciem działań Uczestnik powinien przesłać stosowną informację na adres: info@megamisja.pl.

Portal Programu MegaMisji to platforma internetowa, która stanowi narzędzie wspierające Uczestników w ich udziale w Programie (dalej „Platforma MegaMisja”).
Platforma MegaMisja składa się z następujących elementów:
1) Profilu szkoły – zawierającego dane placówki zakwalifikowanej do Programu,
2) Mojego profil – zawierającego dane Uczestnika- Lidera, bądź dodatkowego wychowawcy z danej szkoły,
3) Bazy wiedzy – zawieranej scenariusze zajęć oraz filmy wprowadzające do tematyki danego obszaru kompetencji,
4) Mapy – będącej narzędziem wspomagających realizowany scenariusz,
5) Strefy Wychowawców – będącej forum wymiany informacji, inspiracji oraz sieciowania społeczności MegaMisji,
6) Bazy relacji – czyli zbioru relacji dodawanych przez poszczególnych użytkowników przypisanego do danej szkoły,
7) Samouczka – będącego onlinowym instruktarzem poruszania się po Platformie MegaMisja,
8) Pomocy – zawieranej najczęściej zadawane przez użytkowników Platformy MegaMisja pytania oraz formularz kontaktowy.

6. Regulamin Platformy MegaMisja dla uczestników Programu zawarty jest w załączaniu do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 3). Dodatkowo, wraz z loginem i hasłem rejestracyjnym Uczestnik – Lider otrzyma treść Regulaminu Platformy MegaMisja na podany przez siebie w formularzu adres e-mail. Zalogowanie się w Platformie MegaMisji oznacza, że Uczestnik – Lider akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w jej regulaminie.
7. Średni czas udziału w Programie z grupą główną wyniesie ok. 10 miesięcy i rozpocznie się 2. września 2019 roku, zaś zakończy 30 czerwca 2020 roku. Realizacja zajęć z grupami dodatkowymi może odbywać się bezterminowo lub do czasu wskazanego przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu użytkownika w przypadku, gdy jego nieobecność na Platformie MegMisja przekracza 90 dni.
9. W trosce o wysoką jakość działań edukacyjnych Uczestnicy będą zaangażowani w udzielanie Organizatorom informacji zwrotnych na temat przebiegu Programu i zgłaszanie rekomendacji dot. rozwoju Programu, by jak najlepiej wpisywał się on w potrzeby Uczestników i dzieci.

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany będzie zapewnić warunki techniczne i lokalowe umożliwiające realizację Programu na terenie świetlicy szkolnej, klasy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w Programie z minimum 8 osobową grupą dzieci (średnia liczba dzieci na zajęciach). Wychowawca świetlicy, nauczyciel wytypowany przez Dyrektora na Uczestnika – Lidera Programu po stronie szkoły zobowiązuje się do zaangażowania w realizację Programu w wymiarze ok. 3 godzin zegarowych (obejmujących: przeprowadzanie 45 min zajęć, oraz czas niezbędny na przygotowania i napisania z nich relacji) w tygodniu w całym okresie udziału w Programie, mając na uwadze w miarę stały skład grupy uczestniczących w nim dzieci. Uczestnik może, dowolnie modyfikować scenariusze zajęć, dostosowując je do potrzeb prowadzonej przez siebie grupy.
3. Uczestnik – Lider wykonuje zadania w Programie z częstotliwością min. 1 zadania w tygodniu, w okresach przed – i poświątecznych zwiększa częstotliwość tak, by w ciągu 1 miesiąca zrealizować przynajmniej jeden obszar kompetencyjny (min. 3 zajęcia obowiązkowe).
4. W każdym obszarze kompetencyjnym znajdują się trzy zadania obowiązkowe oraz jedno lub więcej zadań dodatkowych. W jednym z obszarów występują wyłącznie 3 zadania obowiązkowe, bez zadań dodatkowych.
5. Uczestnik – Lider zobowiązany będzie podejmować czynności celem podtrzymania zainteresowania zadaniami w grupie dzieci, a w przypadku zaobserwowania ich słabnącego zainteresowania powiadomi o tym fakcie Organizatora.
6. Uczestnik – Lider zobowiązuje się do uczestnictwa w prowadzonych przez Organizatora szkoleniach i/lub spotkaniach dotyczących funkcjonowania Programu.
7. Uczestnik – Lider zobowiązany jest do aktywnego tworzenia i rozwijania profilu świetlicy, szkoły na Platformie MegaMisja, poprzez bieżące opisywanie (min. 1 raz w tygodniu) relacji z projektów i działań edukacyjnych realizowanych w ramach Programu w swojej świetlicy, szkoły. Relacja powinna liczyć nie mniej niż 500 znaków i – poprzez treść – dostarczyć osobom odwiedzającym profil informacji na temat przebiegu zajęć, zaangażowania dzieci, rozwiniętych kompetencji itp. Uzupełnieniem relacji powinny być zdjęcia (np. grupy uczestników lub wykonanych przez nich prac).
8. Uczestnik – Lider zobowiązuje się podjąć aktywną współpracę z innymi Uczestnikami biorącymi udział w Programie, poprzez wspólną realizację niektórych działań zaproponowanych przez Organizatora celem budowania ogólnopolskiej społeczności wychowawców świetlicy/szkoły.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania i zmian zasad relacjonowania i ewaluacji przebiegu zajęć realizowanych w Programie.
10. Uczestnik zobowiązany będzie zapewnić przedstawicielowi Organizatora dostęp do grupy uczestniczącej w Programie celem ewaluacji Programu i wdrożenia zmian w przyszłości.
11. Uczestnik zadba o to, by zdjęcia udostępniane w ramach Programu na profilu świetlicy, szkoły na Platformie MegaMisja, zawierające wizerunek dzieci i osób dorosłych, poprzedzone były otrzymaniem stosownych zgód na wykorzystanie wizerunków zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu (Załącznik nr 1).
12. W profilu szkoły, tworzonym przez Uczestnika – Lidera na Plaftormie MegaMisja, podaje on swoje imię i nazwisko, a także adres e-mail oraz nr telefonu, przy czym dane teleadresowe mogą być danymi szkoły/świetlicy. Uczestnik – Lider ma możliwość opublikowania również swojego wizerunku. Dane w postaci imienia i nazwiska, oraz wizerunku są widoczne dla wszystkich użytkowników strony internetowej. Dane w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu są widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Platformy MegaMisja.
13. Uczestnik będzie miał uprawnienia do zgłaszania poprzez Platformę Megamisja własnych pomysłów na działania edukacyjne.

IX. OTWARTE LICENCJE (CC BY SA)

1. Program MegaMisja popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych. W związku z tym, wszystkie treści publikowane w ogólnodostępnej części Portalu programu www.megamisja.pl mają być dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, czyli CC BY SA (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).
2. Uznanie Autorstwa oznacza, że wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
3. Uczestnik – Lider publikując na Platformie MegaMisja swoje autorskie scenariusze na działania edukacyjne realizowane w świetlicach szkolnych, szkołach zgadza się na ich udostępnianie na licencji CC BY SA i na ich oznaczenie klauzulą: [Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu MegaMisja, realizowanego przez Fundację Orange. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o programie MegaMisja. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

X. DANE OSOBOWE

1. W związku z rekrutacją do Programu oraz zakwalifikowaniem się do Programu i późniejszą jego realizacją, Fundacja przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Szkołę – Dyrektora szkoły, Uczestnika – Lidera, dodatkowych wychowawców dzieci – uczniów Szkół biorących udział w max. 60 sekundowym filmie stanowiącym załącznik do Wniosku, a także uwidocznionych na zdjęciach i filmach dokumentujących realizację Programu oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych tych uczniów (rodziców bądź opiekunów prawnych).
2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych osobowych w postaci wizerunku osób wskazanych w ust. 1 powyżej jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160.
3. Fundacja przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie:
(a) dane osobowe osoby reprezentującej szkołę takie jak: imię, nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, e-mail, numer telefonu,
(b) dane osobowe Uczestnika – Lidera bądź dodatkowego wychowawcy takie jak imię i nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, e-mail, numer telefonu,
(c) dane osobowe uczniów takie jak: wizerunek,
(d) dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów, takie jak: imię i nazwisko.
4. Fundacja Orange przetwarza również dane osobowe użytkowników platformy internetowej MegaMisja, o której mowa w pkt. 6 działu VII powyżej oraz dane osobowe uczniów, których zdjęcia zostały umieszone na Platformie MegaMisja. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych ww. osób dostępne są w Polityce Prywatności Portalu Programu MegaMisja dostępnej tutaj: https://https://megamisja.pl/wpcontent/uploads/2018/11/mm_polityka_prywatnosci.pdf
5. Fundacja przetwarza dane osobowe w ww. zakresie, w celu przeprowadzenia rekrutacji do Programu MegaMisja, a także realizacji Programu i jej udokumentowania. Dodatkowo dane osobowe ww. osób mogą być przetwarzana w celu informowania o działalności Fundacji oraz promowania tej działalności i celów statutowych Fundacji, a także w celach związanych zarówno z dochodzeniem roszczeń przez Fundację, jak i obroną przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów są przetwarzane w celu udokumentowania wyrażenia zgód w imieniu uczniów.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu rozstrzygnięcia rekrutacji oraz realizacji Programu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest realizacja działań statutowych Fundacji, w tym w szczególności w zakresie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w szczególności wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
7. Dane osobowe w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na 60 sekundowym filmie dołączonym do zgłoszenia rekrutacyjnego, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów Fundacja będzie przetwarzać, albowiem zgodnie z przepisami prawa, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i jego rozpowszechnienie za osobę nie mającą ukończonych 13 lat muszą wyrazić jej przedstawiciele ustawowi.
8. Na podstawie wyrażonej przez określone osoby zgody, ich dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, województwa, miejscowości, zajmowanego przez nie stanowiska oraz programu, w którym dana osoba brała udział, będą przetwarzane, w celu przesyłania tym osobom informacji o działaniach statutowych Fundacji (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
9. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji do Programu oraz jego realizacji jest dobrowolne, ale konieczne by wziąć w nim udział.
10. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach statutowych Fundacji jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie nieprzesyłaniem przez Fundację informacji o jej działaniach.
11. Ww. dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają wsparcia Fundacji w zakresie (i) wspólnej realizacji Programu #MegaMisja tj. partnerom Programu – Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Gerere (ii) Biura Programu oraz administrowania stroną internetową Programu, jak również świadczeniem usług hostingu.
12. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) do zakończenia rekrutacji – w przypadku wzięcia udziału jedynie w procesie rekrutacji do Programu oraz dane osobowe w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony w filmie dołączonym do zgłoszenia rekrutacyjnego
2) do zakończenia Programu – przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia rekrutacji do Programu i wzięcia udziału w realizacji Programu
3) przez okres 6 lat od dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o działaniach statutowych Fundacji w celach dowodowych w związku z wycofaniem zgody
13. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma prawo dostępu do jej danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
14. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Fundację danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
15. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa)
16. Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
17. Szczegółowe dane na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności Fundacji Orange https://fundacja.orange.pl/ofundacji/polityka-prywatnosci-fundacji-orange/.
18. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są następujące dpofundacja@orange.com.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie materiały związane z Programem przekazane Organizatorowi przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator zastrzega sobie w czasie realizacji Programu prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem na stronie internetowej Programu pod adresem www.megamisja.pl. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników Programu przez jej dokonaniem.
4. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, w tym w szczególności braku aktywności Uczestnika na rzecz Programu powyżej 21 dni, Organizator ma prawo wysłać wiadomość przypominającą, a w przypadku braku aktywności po dostarczeniu wiadomości przypominającej i upływie wskazanego tam terminu na podjęcie aktywności, zakończyć udział Uczestnika w Programie. Do okresu nieaktywności nie jest wliczany czas ferii zimowych oraz
przerw świątecznych.
5. Organizator nie udostępnia indywidualnych informacji o przebiegu i wynikach prac zespołu oceniającego zgłoszenia.
6. Uczestnik ma prawo do złożenia w formie pisemnej odwołania od czynności Organizatora podjętych w ramach Programu i przesłania go na adres Fundacji Orange w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie. Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Decyzja Organizatora w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca.
7. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne na stronie internetowej Programu pod adresem www.megamisja.pl oraz na stronie Fundacji Orange www.fundacja.orange.pl.