Informacje ogólne

Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnika lub tablicy multimedialnej oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki.

Nabór zgłoszeń do edycji 2018/2019 trwa od 4 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00 (poprzez formularz), do którego dołączyć trzeba krótki, 30-sekundowy filmik zapraszający MegaMisję do szkoły/świetlicy. W materiale filmowym należy uwzględnić: atrakcyjność (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie), obecność tematyki kompetencji cyfrowych i medialnych, świadczące o zrozumieniu idei programu MegaMisja oraz zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, wychowawca świetlicy, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły za zgodą jej dyrekcji. W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy 200 szkół, listę zwycięzców ogłosimy do 20 czerwca 2018 r. Wybrane szkoły rozpoczną udział w bezpłatnym programie we wrześniu 2018 roku.

Regulamin programu edukacyjnego MegaMisja

Pobierz regulamin

W związku koniecznością doprecyzowania zapisów regulaminu w zakresie danych osobowych, informujemy o zmianie Regulaminu Programu MegaMisja. Nowe zapisy, zostały zawarte w Rozdziale X Regulaminu pt. „Dane osobowe” i doprecyzowują kwestie dotyczące sposoby przetwarzania przez Fundację Orange danych osobowych.”

Regulamin programu edukacyjnego MegaMisja, edycja 2018/2019

I. ORGANIZATOR
Program społeczny MegaMisja (dalej zwany „Programem“) jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), przy al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040.

II. BENEFICJENCI
Beneficjentami Programu są najmłodsi uczniowie z klas 1-3, szkół podstawowych, wychowawcy świetlic, nauczyciele oraz otoczenie szkolne.

III. CELE PROGRAMU
Cele Programu:
▪ budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych – poprzez zaangażowanie w wykonywanie wyzwań edukacyjnych,
▪ podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych wychowawców świetlic, nauczycieli, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do
prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych związanych z nowymi technologiami – poprzez dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy zajęć, aktualizowanych informacji i nagród na rzecz świetlicy, szkoły,
▪ rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej – poprzez wspólne wykonywanie wyzwań edukacyjnych i osiąganie wspólnych celów,
▪ budowanie społeczności wychowawców – poprzez animację ich aktywności oraz dostarczone przez Organizatora narzędzia i metody pracy,
▪ upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii – poprzez dostarczane przez Organizatora narzędzia i metody pracy,
▪ angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci objętych Programem poprzez dostęp do relacji z zajęć oraz narzędzi,
▪ doposażenie szkół oraz świetlic szkolnych w materiały edukacyjne (analogowe i multimedialne) – poprzez realizację zgrywalizowanych wyzwań edukacyjnych.

IV. UCZESTNICY
1. Uczestnikami Programu będą szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe,na terenie, których działają świetlice, Wychowawcy świetlicy, wykonujący swoje wychowawcze obowiązki w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019, oraz nauczyciele wskazani przez Dyrekcję jako Liderzy projektu MegaMisja na terenie szkoły. Zgłoszenia dokonuje Uczestnik – Lider, działający łącznie z jednym z następujących podmiotów i przez niego reprezentowany:
1) szkoła publiczna,
2) szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
2. W przypadku, gdy w danej szkole działa więcej niż jedna grupa lub też w danej szkole działa kilka świetlic, Uczestnik-Lider ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań po zrealizowaniu zadania z grupą pierwszą (grupą główną) i dodaniu relacji z przebiegu zajęć. Szczegółowy opis relacji z zajęć dotyczy pierwszej grupy (grupy głównej).
3. Szkoła o danym NIPie może być zrekrutowana do udziału w Programie jeden raz.

V. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Organizator za pomocą środków masowego przekazu i Internetu przekaże materiały informacyjne dotyczące Programu do placówek oświaty na terenie całego kraju.
2. Uczestnik – Lider zainteresowany udziałem w Programie bierze udział w rekrutacji.
3. Uczestnik – Lider zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji wypełnia w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie programu www.megamisja.pl do którego dołącza 30 sekundowy film, poprzez który przekona Organizatora do wyboru świetlicy, szkoły w której pracuje, do zakwalifikowania do udziału w programie. Uczestnik – Lider przed wysłaniem zgłoszenia i filmu zobowiązany jest do pozyskania zgody Dyrektora szkoły na ewentualny udział w Programie. Szkoła będzie posiadała stosowne zgody na rozpowszechnianie w celu rekrutacji do Programu wizerunku osób uwidocznionych w materiale filmowym lub, w przypadku dzieci, zgody ich przedstawicieli ustawowych.
4. Zgłoszenia Uczestników rekrutacji przyjmowane są przez Organizatora od dnia 4 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 do godz. 12.00. Tylko w tym okresie formularz zgłoszeniowy dostępny będzie dla Uczestników w formie aktywnej.
5. Potwierdzeniem przyjęcia kompletnego zgłoszenia przez Organizatora będzie wysyłanie do każdego zgłaszającego maila.
6. Na kompletną dokumentację Wniosku, o której mowa w punkcie V.3 Regulaminu, składają się:
1) oznaczenie Uczestnika:
▪ dane szkoły: nazwa szkoły, rodzaj i typ szkoły, adres szkoły, NIP, REGON, pozostałe dane kontaktowe,
▪ dane Dyrektora szkoły: imię, nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, e-mail, numer telefonu,
▪ informacje o Uczestniku – Liderze (wychowawcy świetlicy, nauczycielu) upoważnionym do koordynowania programu MegaMisja na terenie szkoły: imię i nazwisko, nazwa pełnionej funkcji e-mail, numer telefonu.
2) informacje o zasobach:
▪ informacje o liczbie uczniów danej szkoły oraz o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy,
▪ informacje o liczbie pracujących w świetlicy wychowawców,
▪ informacje na temat wyposażenia świetlicy, szkoły.
3) akceptacja regulaminu oraz wyrażenie woli udziału w Programie przez Dyrektora szkoły,
4) dodanie 30 sekundowego filmu w formacie: .mov, .avi lub .mp4, zachęcającego do wyboru świetlicy, szkoły do udziału w programie, wykonanego dowolną techniką i przy użyciu dowolnych narzędzi i będącego odpowiedzią na filmowe zaproszenie Organizatora; ocenie komisji podlegać będą:
a) atrakcyjność przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
b) obecność tematyki kompetencji cyfrowych i medialnych, świadczące o zrozumieniu idei programu MegaMisja,
c) zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.
7. Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego do udziału w Programie jest wypełnienie przez Uczestnika – Lidera w formie elektronicznej, we wskazanym przez Organizatora terminie, kompletnego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt V.3 Regulaminu.
8. W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego – po wprowadzeniu danych Uczestnika-Lidera oraz danych Dyrektora szkoły, ale przed jego ostatecznym złożeniem – na adresy e-mailowe wprowadzone do zgłoszenia wysłany zostanie link umożliwiający wielokrotny powrót do formularza/edycję treści zgłoszenia.
9. Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń rekrutacyjnych spełniających warunki formalne Organizator wyłoni 200, które w jego ocenie w najwyższym stopniu umożliwią realizację celów Programu poprzez dostępność zasobów, o których mowa w dziale VI, pkt. 1 oraz zrozumienie dla idei programu wyrażone w filmie rekrutacyjnym V pkt. 7, ppkt.4. W wyniku analizy zgłoszeń powstanie lista rezerwowa, z której – w przypadku wycofania się z Programu zakwalifikowanej świetlicy, szkoły – Organizator zrekrutuje kolejną z listy rezerwowej.
10. W przypadku, gdy wymogi formalne zgłoszeń spełni mniej niż 200 Uczestników Organizator zastrzega, że do Programu zostaną przyjęci jedynie ci Uczestnicy, których Wnioski spełniają wymogi formalne. W takim przypadku zakładana przez Organizatora liczba Uczestników (200) ulegnie stosownemu zmniejszeniu do liczby złożonych zgłoszeń spełniających wymogi formalne.
11. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi drogą elektroniczną do 20 czerwca br. na adresy e-mail Uczestnika – Lidera i Dyrektora szkoły podane w formularzu zgłoszeniowym.

VI. WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC, SZKOŁY

1.Świetlica szkolna, szkoła której Uczestnik – Lider chciałby przystąpić do udziału w Programie powinna dysponować co najmniej:
▪ komputerem z dostępem do internetu (lub/i wi-fi) i rzutnikiem/tablicą multimedialną (preferowane przeglądarki: Chrome wersja 39 i nowsze, Firefox 31 i nowsze, Internet Explorer 10 i nowsze; optymalna przepustowość powinna wynosić 6Mb/1 sek., minimalna – 2Mb/1 sek.)
▪ głośnikami
▪ wi-fi
2. Poprzez udział w Programie i realizację zaplanowanych działań Uczestnicy będą otrzymywali nagrody za swoją aktywność na rzecz świetlicy, szkoły:
▪ artykuły plastyczne,
▪ książki,
▪ audiobooki,
▪ sprzęt multimedialny potrzebny do przeprowadzenia kolejnych zadań,
▪ gry planszowe,
▪ ew. zabawki i pomoce edukacyjne.
3. Organizator zapewni wsparcie merytoryczne oraz serwis gwarancyjny dostarczanego sprzętu multimedialnego, na warunkach zgodnych z polityką gwarancyjną producentów poszczególnych urządzeń.
4. Przekazanie Uczestnikowi na rzecz świetlic, szkół nagród o większej wartości materialnej odbywać się będzie na podstawie sporządzonych przez Organizatora Protokołów zdawczo-odbiorczych, które Uczestnik odeśle na adres podany w Protokole w terminie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki.

VII. HARMONOGRAM PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU
1. Rekrutacja świetlic, szkół do Programu rozpocznie się dnia 4 kwietnia 2018 r. i potrwa do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00
2. Przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych Uczestników za pomocą aktywnego formularza zgłoszeniowego obywać się będzie od godziny 9.00 dnia 4 kwietnia 2018 r. i potrwa do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00.
3. W wyniku rekrutacji Organizator wyłoni 200 świetlic szkolnych, szkół. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od możliwości Organizatora i nie wymaga zmiany regulaminu.
4. Aby odpowiedzieć na potrzeby szkół i świetlic w różnych częściach Polski Organizator zadba o to, by w Programie znalazły się szkoły z różnych województw i z różnej wielkości miejscowości.
5. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 11 czerwca 2018 r. na stronie Programu: www.megamisja.pl zaś Uczestnikom powiadomienia zostaną przekazane w formie wiadomości elektronicznej.
6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Uczestnik – Lider zakwalifikowany do udziału w Programie zostanie poproszony o uzupełnienie zgłoszenia o pisemny dokument potwierdzający zgodę Dyrektora na udział szkoły w Programie (skanem na adres: info@megamisja.pl
7. Brak uzupełnienia zgłoszenia przynajmniej drogą emaliową we wskazanym przez Organizatora terminie czyli do dnia 22 czerwca 2018 r. skutkować będzie nieprzyjęciem Uczestnika do udziału w Programie i uzupełnieniem listy zakwalifikowanych Uczestników kolejnym zgłoszeniem z listy rezerwowej.
8. Rozpoczęcie działań merytorycznych w Programie nastąpi dnia 1 września 2018 roku, kiedy Uczestnikom-Liderom na wskazane w formularzu adresy e-mail wysłane zostaną loginy i hasła rejestracyjne, umożliwiające zalogowanie się do portalu. Portal Programu MegaMisji to platforma internetowa , która stanowi narzędzie wspierające Uczestników w ich udziale w Programie (dalej Portal”). Portal składa się z następujących elementów:
1) Profilu szkoły – zawierający dane placówki zakwalifikowanej do programu,
2) Mojego profil – zawierający dane Lidera, bądź dodatkowego wychowawcy z danej szkoły,
3) Bazy wiedzy – zawierająca scenariusze zajęć oraz filmy wprowadzające do tematyki danego obszaru kompetencji,
4) Mapy – będącej narzędziem wspomagających realizowany scenariusz,
5) Strefy Wychowawców – będąca forum wymiany informacji, inspiracji oraz sieciowania społeczności MegaMisji,
6) Bazy relacji – czyli zbioru relacji dodawanych przez poszczególnych użytkowników przypisanego do danej szkół.
7) Samouczka – będącego onlinowym instruktarzem poruszania się po platformie,
8) Pomocy – zawierającej najczęściej zadawane pytania przez użytkowników Portalu oraz formularz kontaktowy
9. Średni czas udziału w Programie z grupą główną wyniesie ok. 10 miesięcy i rozpocznie się 1 września 2018 roku, zaś zakończy 30 czerwca 2019 roku. Realizacja zajęć z grupami dodatkowymi może odbywać się bezterminowo lub do czasu wskazanego przez Organizatora.
10. W trosce o wysoką jakość działań edukacyjnych Uczestnicy będą zaangażowani w udzielanie Organizatorom informacji zwrotnych na temat przebiegu Programu i zgłaszanie rekomendacji dot. rozwoju Programu, by jak najlepiej wpisywał się on w potrzeby Uczestników i dzieci.

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany będzie zapewnić warunki techniczne i lokalowe umożliwiające realizację Programu na terenie świetlicy szkolnej, klasy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w Programie z minimum 8 osobową grupą dzieci (średnia liczba dzieci na zajęciach). Wychowawca świetlicy, nauczyciel wytypowany przez Dyrektora na Uczestnika – Lidera Programu po stronie szkoły zobowiązuje się do zaangażowania w realizację Programu w wymiarze ok. 3 godzin zegarowych w tygodniu w całym okresie udziału w Programie, mając na uwadze w miarę stały skład grupy uczestniczących w nim dzieci.
3. Uczestnik-Lider wykonuje zadania w programie z częstotliwością min. 1 zadania w tygodniu, w okresach przed – i poświątecznych zwiększa częstotliwość tak, by w ciągu 1 miesiąca zrealizować przynajmniej jeden obszar kompetencyjny.
4. W każdym obszarze kompetencyjnym znajdują się trzy zadania obowiązkowe oraz jedno lub więcej zadań dodatkowych. W jednym z obszarów występują wyłącznie 3 zadania obowiązkowe, bez zadań dodatkowych.
5. Uczestnik-Lider zobowiązany będzie podejmować czynności celem podtrzymania zainteresowania zadaniami w grupie dzieci, a w przypadku zaobserwowania ich słabnącego zainteresowania powiadomi o tym fakcie Organizatora.
6. Uczestnik-Lider zobowiązuje się do uczestnictwa w prowadzonych przez Organizatora szkoleniach i/lub spotkaniach dotyczących funkcjonowania Programu.
7. Uczestnik-Lider zobowiązany jest do aktywnego tworzenia i rozwijania profilu świetlicy, szkoły na stronie internetowej Programu, poprzez bieżące opisywanie (min. 1 raz w tygodniu) relacji z projektów i działań edukacyjnych realizowanych w ramach Programu w swojej świetlicy, szkoły. Relacja powinna liczyć nie mniej niż 500 znaków i – poprzez treść – dostarczyć osobom odwiedzającym profil informacji na temat przebiegu zajęć, zaangażowania dzieci, rozwiniętych kompetencji itp. Uzupełnieniem relacji powinny być zdjęcia (np. grupy uczestników lub wykonanych przez nich prac).
8. Uczestnik-Lider zobowiązuje się podjąć aktywną współpracę z innymi Uczestnikami biorącymi udział w Programie, poprzez wspólną realizację niektórych działań zaproponowanych przez Organizatora celem budowania ogólnopolskiej społeczności wychowawców świetlicy/szkoły.
9. Uczestnik-Lider w trakcie udziału w Programie będzie miał możliwość nawiązania współpracy z Wolontariuszem Orange Polska w zakresie remontu świetlicy, szkoły, przeprowadzenia lekcji o bezpiecznym internecie, lekcji o numerach alarmowych lub innych działań, zaś Organizator dołoży starań, by umożliwić nawiązanie tej współpracy. Współpraca będzie możliwa wyłącznie w sytuacji dostępności Wolontariusza Orange Polska.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania i zmian w przyszłości zasad relacjonowania i ewaluacji przebiegu zajęć realizowanych w Programie.
11. Uczestnik zobowiązany będzie zapewnić przedstawicielowi Organizatora dostęp do świetlicy uczestniczącej w Programie celem ewaluacji Programu i wdrożenia zmian w przyszłości.
12. Uczestnik zezwoli Organizatorowi na wykorzystanie zdjęć świetlicy, szkoły, w celach informacyjnych o Programie, w tym w środkach masowego przekazu oraz w Internecie.
13. Uczestnik zadba o to, by zdjęcia udostępniane w ramach Programu na profilu świetlicy, szkoły, zawierające wizerunek dzieci i osób dorosłych, poprzedzone były otrzymaniem stosownych zgód na wykorzystanie wizerunków zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do Regulaminu.
14. W upublicznionym profilu szkoły, tworzonym przez Uczestnika-Lidera, podaje on swoje imię i nazwisko, a także adres e-mail oraz nr telefonu, przy czym dane teleadresowe mogą być danymi szkoły/świetlicy. Uczestnik – Lider ma możliwość opublikowania również swojego wizerunku. Uczestnik-Lider umieszczając w/w dane wyraża zgodę na udostępnienie tego typu informacji na profilu świetlicy, szkoły.
15. Uczestnik będzie miał uprawnienia do zgłaszania poprzez portal własnych pomysłów na działania edukacyjne. Taka aktywność Uczestnika będzie premiowana dodatkowymi punktami w grywalizacji.

IX. OTWARTE LICENCJE (CC BY SA)

1. Program MegaMisja popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych. W związku z tym, wszystkie treści publikowane w ogólnodostępnej części
Portalu programu www.megamisja.pl mają być dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, czyli CC BY SA (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).
2. Uznanie Autorstwa oznacza, że wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
3. Uczestnik-Lider publikując na Portalu www.megamisja.pl swoje autorskie scenariusze na działania edukacyjne realizowane w świetlicach szkolnych, szkołach zgadza się na ich udostępnianie na licencji CC BY SA i na ich oznaczenie klauzulą: [Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu MegaMisja, realizowanego przez Fundację Orange. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o programie MegaMisja. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

X. DANE OSOBOWE

1. W związku z rekrutacją do Programu oraz zakwalifikowaniem się do Programu i późniejszą jego realizacją, Fundacja przetwarza dane osobowe osób
reprezentujących Szkołę, Lidera projektu, nauczyciela lub wychowawcy świetlicy biorących udział w realizacji Programu, dzieci – uczniów Szkół biorących udział w 30 sekundowym filmie stanowiącym załącznik do Wniosku a także uwidocznionych na zdjęciach i filmach dokumentujących realizację Programu oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych tych uczniów (rodziców bądź opiekunów prawnych).
2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych osobowych w postaci wizerunku, osób wskazanych w ust. 1 powyżej jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160.
3. Fundacja przetwarza dane osobowe ww. osób, w następującym zakresie:
(a) dane osobowe osoby reprezentującej szkołę takie jak: imię, nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, e-mail, numer telefonu
(b) dane osobowe Lidera projektu takie jak imię i nazwisko, nazwa pełnionej funkcji e-mail, numer telefonu,
(c) dane osobowe uczniów takie jak: wizerunek.
(d) dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów, takie jak: imię i nazwisko.
4. Fundacja Orange przetwarza również dane osobowe użytkowników platformy internetowej MegaMisja, o której mowa w pkt. VII.8 powyżej oraz dane osobowe uczniów, których zdjęcia zostały umieszczone na platformie. Szczegółowy zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych ww. osób dostępne są w Polityce Prywatności Portalu Programu MegaMisja.
5. Fundacja przetwarza dane osobowe w ww. zakresie, w celu przeprowadzenia rekrutacji do Programu MegaMisja w celu realizacji Programu i udokumentowania tej realizacji. Dodatkowo dane osobowe ww. osób mogą być przetwarzana w celu informowania o działalności Fundacji oraz promowania tej działalności i celów statutowych Fundacji, a także w celach związanych zarówno z dochodzeniem roszczeń przez Fundację jak i obroną przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów są przetwarzane w celu udokumentowania
wyrażenia zgód w imieniu uczniów.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu rozstrzygnięcia rekrutacji oraz realizacji Programu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest realizacja działań statutowych Fundacji, w tym w szczególności w zakresie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w szczególności wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
7. Dane osobowe w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na 30 sekundowym filmie, dołączonym do zgłoszenia rekrutacyjnego, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów Fundacja będzie przetwarzać, albowiem zgodnie z przepisami prawa, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i jego rozpowszechnienie za osobę nie mającą ukończonych 13 lat muszą wyrazić jej przedstawiciele ustawowi.
8. Na podstawie wyrażonej przez określone osoby zgody, ich dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, województwa, miejscowości, zajmowanego przez stanowiska oraz programu, w którym dana osoba brała udział będą przetwarzane, w celu przesyłania tym osobom informacji o działaniach statutowych Fundacji (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
9. Podanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym oraz realizacji Programu jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, jak również w celu wzięcia udziału w Programie.
10. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach statutowych Fundacji jest dobrowolne a ich niepodanie skutkować będzie nieprzesyłaniem przez Fundację informacji o jej działaniach.
11. Ww. dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają wsparcia Fundacji w zakresie (i) wspólnej realizacji Programu #MegaMisja tj. partnerom Programu – Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacja Gerere (ii) Biuro Programu oraz administrowania stroną internetową Programu, jak również świadczeniem usług hostingu.
12. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) do zakończenia rekrutacji – w przypadku wzięcia udziału jedynie w procesie rekrutacji do Program
2) do zakończenia Programu – przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w rekrutacji do programu i wzięcia udziału w realizacji Programu.
3) przez okres 6 lat od dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o działaniach statutowych Fundacji
13. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma prawo dostępu do jej danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
14. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Fundację danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
15. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
16. Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
17. Szczegółowe dane na temat przysługujących Ci praw znajdziesz tutaj: https://fundacja.orange.pl/files/user_files/dokumenty/Prawa_osob_RODO_Fundacja_ Orange.pdf
18. Możesz zrealizować swoje prawa kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych są następujące: dpofundacja@orange.com.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie materiały związane z Programem przekazane Organizatorowi przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator zastrzega sobie w czasie realizacji Programu prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem na stronie internetowej Programu pod adresem www.megamisja.pl. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników Programu przez jej dokonaniem.
4. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, w tym w szczególności braku aktywności Uczestnika na rzecz Programu powyżej 21 dni, Organizator ma prawo wysłać wiadomość przypominającą, a w przypadku braku aktywności po dostarczeniu wiadomości przypominającej i bezskutecznym upływie wskazanego tam terminu na podjęcie aktywności – zakończyć udział Uczestnika w Programie. Do okresu nieaktywności nie jest wliczany czas ferii zimowych oraz przerw świątecznych.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zestawów nagród bez podania przyczyny.
6. Organizator nie udostępnia indywidualnych informacji o przebiegu i wynikach prac zespołu oceniającego zgłoszenia.
7. Uczestnik ma prawo do złożenia w formie pisemnej odwołania od czynności Organizatora podjętych w ramach Programu i przesłania go na adres Fundacji Orange w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie. Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Decyzja Organizatora w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca.
8. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne na stronie internetowej Programu pod adresem www.megamisja.pl oraz na stronie Fundacji Orange www.fundacja.orange.pl.